لطفاجهت معرفی ملک برای فروش یا رهن واجاره مشخصات کامل ملک ومالک رابه ایمیلamlak1499@yahoo.com

بفرستید.             باتشکر  تاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان103متر-2خوابه-طبقه4-واحدجلو-امکانات کامل- خیابان9شرقی

مبلغ متری3700میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان180متر-3خوابه-طبقه7-تک واحدی-2پارکینگ-امکانات کامل-خیابان اسفندغربی

مبلغ متری4500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
پیش فروش اپارتمان155متر-3خوابه-طبقه1و3و5-امکانات کامل-خیابان5شرقی

مبلغ متری4میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان92متر-2خوابه-طبقه1-اسانسوردارد-پارکینگ ندارد- خیابان18شرقی

مبلغ متری2300میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان104متر-2خوابه-طبقه6-امکانات کامل-2سال ساخت-خیابان9شرقی

مبلغ متری4میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان150متر-3خوابه-طبقه5-نوساز-امکانات کامل- خیابان4شرقی

مبلغ متری4500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان123متر-2خوابه-طبقه2-امکانات کامل-6سال ساخت-خیابان16غربی

مبلغ متری3میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان135متر-3خوابه-طبقه7-امکانات کامل-نوساز-خیابان 13غربی

مبلغ متری3500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان206متر-3خوابه-طبقه1-تک واحدی-امکانات کامل- نوساز-خیابان7شرقی

مبلغ متری4500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان180متر-3خوابه-طبقه6و7-تک واحدی-نوساز-امکانات کامل-خیابان مطهری شرقی

مبلغ متری4700میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان اداری115و102متر-3خوابه-امکانات کامل-پارکینگ دارد-نوساز-کیان اباد

مبلغ متری3میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان اداری108و88متر-3و2خوابه-امکانات کامل-پارکینگ دارد-تحویل94/08-خیابان پهلوان شرقی

مبلغ متری5500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان135متر-3خوابه-طبقه5-امکانات کامل-6طبقه-8سال ساخت-خیابان مهرشرقی

مبلغ متری3میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان86متر-2خوابه-طبقه6-امکانات کامل-4سال ساخت- خیابان پهلوان غربی

مبلغ متری2700میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان104و108متر-2خوابه-طبقه2و5-اسانسوردارد-پارکینگ ندارد-خیابان18شرقی

مبلغ متری2200میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان115متر-2خوابه-طبقه5-امکانات کامل-11سال ساخت-خیابان17غربی

مبلغ متری2800میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان130و110متر-3و2خوابه-طبقه4و5-امکانات کامل- تحویل94/02-کیان اباد خیابان9شرقی

مبلغ متری3400میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان94متر-2خوابه-طبقه3-اسانسوردارد-پارکینگ ندارد- خیابان1شرقی

مبلغ متری2500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان175متر-3خوابه-طبقه6-امکانات کامل-نوساز- خیابان 4غربی

مبلغ متری4میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان94متر-2خوابه-طبقه4-اسانسورندارد-پارکینگ ندارد- خیابان15غربی

مبلغ متری2500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان102متر-2خوابه-طبقه4-امکانات کامل-4سال ساخت-خیابان 4شرقی

مبلغ متری3200میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان87متر-2خوابه-طبقه3-اسانسوردارد-پارکینگ ندارد-خیابان5غربی

مبلغ متری3میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان100متر-2خوابه-طبقه4-اسانسوردارد-پارکینگ ندارد-خیابان8شرقی

مبلغ متری2300میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان82متر-2خوابه-طبقه2-امکانات کامل-خیابان9شرقی

مبلغ متری2500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان138متر-3خوابه-طبقه4-امکانات کامل-خیابان19غربی فاز1

مبلغ متری2800میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان140متر-3خوابه-طبقه6-امکانات کامل-4سال ساخت-خیابان4غربی

مبلغ متری3700میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان129متر-3خوابه-طبقه5-خیابان5غربی -6طبقه-

مبلغ متری3650میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان204متر-3خوابه-طبقه1-تک واحدی-امکانات کامل- نوساز-خیابان3

مبلغ متری5500میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان180متر-3خوابه-تک واحدی-نوساز-امکانات کامل- خیابان مرداد شرقی

مبلغ متری4میلیونتاريخ : | | نویسنده : saeed |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.